玉锦_Nondiscrimination Statement | National Fuel Gas Company

奇异博士2在线观看完整版免费_漂亮的秘书_国产欧美在线观看不卡一_天津医指通

Nondiscrimination Statement

Nondiscrimination Statement

Notice Informing Individuals About Nondiscrimination and Accessibility Requirements and Nondiscrimination Statement: Discrimination is Against the Law

National Fuel Gas Company complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, nationality, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, disability, age, or other legally protected characteristics.  National Fuel Gas Company does not exclude people or treat them differently because of race, color, nationality, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, disability, age, or other legally protected characteristics.

If you need special services to communicate effectively with us, such as sign language interpreters, alternative written formats, qualified interpreters or information written in other languages, National Fuel will provide these special services at no charge to you. If you need these services, please contact Valerie Hawthorn Wagner.

If you believe that National Fuel Gas Company has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, nationality, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, disability, age, or other legally protected characteristics, you can file a grievance with Valerie Hawthorn Wagner, General Manager of Employment, 6363 Main Street, Williamsville, NY 14221, 716-857-7385, Fax: 716-857-7195. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Valerie Hawthorn Wagner, General Manager of Employment, is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F
HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Language Assistance Services
Español ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-713-654-2675 (TTY: 1-713-654-2675).
繁體中文 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-713-654-2675(TTY:1-713-654-2675)。
Tiếng Việt CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-713-654-2675 (TTY: 1-713-654-2675).
Français ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-713-654-2675 (ATS : 1-713-654-2675).
한국어 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-713-654-2675 (TTY: 1-713-654-2675)번으로 전화해 주십시오.
日本語 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-713-654-2675(TTY: 1-713-654-2675)まで、お電話にてご連絡ください。
Deutsch ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-713-654-2675 (TTY: 1-713-654-2675).
Italiano ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-713-654-2675 (TTY: 1-713-654-2675).
Русский ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-713-654-2675 (телетайп: 1-713-654-2675).
Հայերեն ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-713-654-2675 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-713-654-2675):
Tagalog PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-713-654-2675 (TTY: 1-713-654-2675).
Deitsch Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-713-654-2675 (TTY: 1-713-654-2675).
العربية ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-2675-654-713 (رقم هاتف الصم والبكم:2675-654-713)
हिंदी ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-713-654-2675 (TTY: 1-713-654-2675) पर कॉल करें।
Kreyòl Ayisyen ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-713-654-2675
Polski UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-713-654-2675
Português ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-713-654-2675
فارسی توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 2675-654-713-1 تماس بگیرید.
اُردُو خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں 2675-654-713-1
বাংলা লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। ফোন করুন ১-713-654-2675 (TTY: ১-713-654-2675)
אידיש אויפמערקזאם: אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך שפראך הילף סערוויסעס פריי פון אפצאל. רופט 1-713-654-2675
ਪੰਜਾਬੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-713-654-2675 (TTY: 1-713-654-2675) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
Hmoob LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-713-654-2675
λληνικά ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-713-654-2675
ภาษาไทย เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-713-654-2675
ខ្មែរ ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-713-654-2675 (TTY: 1-713-654-2675)។
Shqip KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-713-654-2675
ગુજરાતી સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1-713-654-2675 (TTY: 1-713-654-2675).
ພາສາລາວ ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-713-654-2675
NY Home NY Business
PA Home PA Business
奇异博士2在线观看完整版免费 98k经典影院| 120秒免费视频| 杨贵妃淫史| 一级国产黄色片| 春意影院免费试看| snis-576| 久久精品国产精品亚洲| 国内精品在线播放| 插菊综合网| 91极品视频在线观看| 91精品视品在线播放| 长篇乱小说伦txt下载| 黄色一级欧美| gayspanking男男打屁股m| 美女脱衣服露胸| 秘书的大白屁股撅起来打屁股| 久久91综合国产91久久精品| 91欧美| 2021国产精品视频| 双性高h调教灌水play男男| 美国一级大黄| 91国在线观看| 花碟| 片片网| 黄色片网站免费在线观看| 男生扒男生内裤摸蛋故事| 公交车上后面揉着她的双乳| 男男调教军警奴跪下抽打| 国内一级片| 裸身吻扒她的内裤强吻她| 我的电影网动漫在线看片| 一级性生活片| 对着岳的大白屁股就猛| 国产ts调教| 男生插女生的下面| 女的操男的| 美国一级大黄一片免费的网站| 91精品国产高清久久久久久91| 热久久思思| 中出白浆| www.50ppp.com| http://www.mccallumpools.com http://www.expresstickets.net http://www.youmakesuccess.com http://www.raosalkhaimah.com http://www.heightspropertiesny.com http://www.simplepetlove.com